Všeobecné obchodní podmínky

Davida Doležala

Místo podnikání: Na Sídlišti 294, Lutín, 78349

IČO: 07526296

pro poskytování poradenských služeb prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.ziskovesazeni.cz

1. Úvodní ustanovení

- Tyto obchodní podmínky upravují dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník práva a povinnosti smluvních stran mezi poskytovatelem poradenských služeb Radkem Řezníčkem, IČO: zzzzzzz s místem podnikání Bydliště (dále jen „poskytovatel“) jakožto vlastníkem webového portálu www.ziskovesazeni.cz a registrovaným uživatelem (dále jen „uživatel“), který splní níže přesně definované podmínky

- poskytovatel prostřednictvím internetové stránky www.ziskovesazeni.cz nabízí informativní poradenství v oblasti kurzového sázení na jednotlivé sportovní a společenské události.

2. Registrace

- registrovat se může pouze osoba starší 18let, která je způsobilá k právním úkonům

- samotný úkon registrace je na svobodné vůli každého potenciálního uživatele

- při registraci je uživatel povinen do registračního formuláře správně a podle skutečnosti uvádět veškeré údaje, které jsou k dokončení potřebné

- poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout registraci uživatele, pokud jsou údaje evidentně smyšlené, nepravdivé, registrace nebyla úplná nebo bylo v minulosti prokázáno uživateli zneužití služeb poskytovatele

- uživatel odesláním registračního formuláře potvrzuje, že si pečlivě přečetl tyto obchodní podmínky, plně jim porozuměl, souhlasí s nimi a bude dle nich jednat a konat

3. Uživatelský účet

- na základě registrace uživatele na webové stránce www.ziskovesazeni.cz je uživateli zpřístupněn jeho uživatelský účet

- každý uživatel přistupuje do svého uživatelského účtu na základě jeho vybraného jedinečného emailového názvu a heslo

- uživatel má výslovně zakázáno sdílet svůj uživatelský účet s dalšími osobami

- k úspěšnému dokončení procesu k získávání tipů je potřeba uhradit členský poplatek na určité období dle bodu č. 4 těchto obchodních podmínek

4. Platba

- uživatel provede platbu bezhotovostním platebním stykem na účet poskytovatele u FIO banky s číslem účtu xxxxxxxxxx/yyyy. Ke správnému spárování platby s uživatelským účtem je nutné uvést variabilní symbol, který byl uživateli poslán na uživatelem uvedený mail

- cena za poskytování poradenských služeb se odvíjí od požadovaného období, během kterého chce uživatel získávat doporučené tipy. Cena služby činí na jeden měsíc 399,- CZK, na tři měsíce 897,- CZK a na šest měsíců 1494,- CZK, pokud není uvedeno jinak

5. Práva a povinnosti

- poskytovatel je povinen zpřístupnit sekci s doporučenými tipy na základě úspěšně dokončené registrace a uhrazení poplatku za členství

- uživatel nesmí zprostředkovávat tipy třetím osobám, šířit je či s nimi nakládat mimo vlastní potřebu. V případě porušení tohoto pravidla se jedná o porušení podmínek, což může vyústit v okamžité zrušení registrace bez finanční náhrady

6. Odpovědnost

- s ohledem na nepředvídatelnost sportovních zápasů a všech vnějších faktorů nelze garantovat správnost poskytnutých tipů. Proto je třeba brát poskytované tipy pouze jako orientační a nezávazné. Provozovatel nezaručuje ziskovost sázení.

- poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za způsob, jakým uživatel nakládá s poskytnutými tipy v rámci placené služby. Především pak poskytovatel nenabádá uživatele k jakémukoliv uzavírání sázek u třetích osob a zároveň se uživatel vzdává náhrady škody či jiných negativních újem vzniklých na základě poskytovaných tipů

7. Odstoupení od smlouvy a reklamace

- uživatel má právo do 14 dnů od získání plného členství odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Uživatel je dle § 1834 zákona č. 89/2012 Sb. povinen uhradit poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté služby od počátku získání plného členství do okamžiku odstoupení od smlouvy

- odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno na email info@ziskovesazeni.cz z autorizovaného mailu či na adresu provozovatele

- reklamaci je možné podat na prostřednictvím e-mailové schránky provozovatele info@ziskovesazeni.cz

- reklamaci je provozovatel povinen vyřídit neodkladně, nejpozději však do 30 dnů od jejího přijetí

- provozovatel neodpovídá za způsob, jakým uživatel s doporučenými tipy nakládá, proto nelze tyto poskytnuté tipy reklamovat ani si nárokovat odškodnění v případě ztráty

8. Ochrana osobních údajů

- odesláním registrace uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů poskytovatelem za účelem zařazení do databáze správce registrace, výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou, včetně šíření obchodních sdělení. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat, vždy však až po úplném uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli.

9. Závěrečná ustanovení

- poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, finanční a nefinanční újmu či jiné negativní důsledky uživatele, ať už přímo či nepřímo, na základě doporučených tipů

- poskytovatel je oprávněn k poskytování poradenských služeb na základě živnostenského oprávnění

- pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany deklarují, že se vztah řídí českým právem

- uživatel bere na vědomí, že doporučené tipy negarantují výsledek sportovní či společenské události

- provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně změnit. Uživatel je o změně neprodleně informován na registrovaný autorizovaný email.

- tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2018